• Server 1
Krapopolis Season 1 Episode 22

Watch
Krapopolis Season 1 Episode 22

Tyrannis and Shlub go out to find the crown which Tyrannis lost; Deliria creates a new organization for kids.

Series: Krapopolis

Episode Title: The Tyrannis Crown Affair

Air Date: 2024-05-12